Zahrada MATÚŠŮ

produkce rostlin & zahradní centrum

Obchodní podmínky

Působnost
Obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s § 273 Obchodního zákoníku, jsou platné pro nabízené výrobky a zboží, které prodává Zahrada Matúšů s.r.o., se sídlem 675 73 Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 42, IČO 29207541, DIČ CZ 29207541 a  Ing. Jaroslav Matúšů se sídlem 675 73 Kralice nad Oslavou, Horní Lhotice 42, IČO 121 53 494  (dále jen „prodávající“).

Nabídky

Všechny nabídky vystavené prodávajícím jsou nezávazné, pokud v písemné nabídce není uvedeno jinak.

Objednávky a kupní smlouvy

Zboží zajišťujeme na základě objednávky, která musí obsahovat:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího, jeho IČO, DIČ
 • jméno a adresa odběratele
 • fakturační adresa
 • přesná specifikace zboží, včetně požadovaného množství
 • bankovní spojení kupujícího a způsob platby
 • způsob odběru zboží
 • požadovaný termín odběru nebo dodání zboží

Pokud požaduje kupující zajistit dopravu, uvede na objednávce místo určení dodání zboží.
Zajišťuje-li si dopravu kupující sám, místem odběru zboží je okrasná školka v Horních Lhoticích.

Ceny a platební podmínky

 • Ceny nabízeného zboží odpovídají aktuálnímu ceníku prodávajícího. Tyto ceny neobsahují    daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Ceny rostlin zahrnují cenu kontejneru, nezahrnují náklady na barevné etikety, fotokarty, přepravní obaly ani náklady na dopravu.
 • Ceny jsou platné pro dodávky s místem plnění okrasná školka  Horní Lhotice.
 • Náklady na dopravu z místa plnění (Horní Lhotice) zajišťovanou prodávajícím hradí dle stanovených podmínek kupující.
 • Kupující nabývá vlastnického práva dle §445 Obchodního zákoníku. K nabytí vlastnického práva dochází až po úplném zaplacení kupní ceny za toto zboží, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 • Při prvním odběru požadujeme platbu v hotovosti, při dalších zakázkách a dobré platební morálce možno převodním příkazem. Obvyklá doba splatnosti je 14 dní.

Obaly

 • Všechny rostliny jsou připravovány do přepravních obalů. Pokud má zákazník při přebírání zboží přepravní obaly na výměnu v požadované kvalitě a počtu, lze je na jeho žádost vyměnit.
 • Pokud nedojde k výměně přepravních obalů  je prodávající oprávněn účtovat dodané obaly pevně stanovenou cenou.